CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ SỐ HTECH VIỆT NAM Thiết kế website Thiết kế phần mềm Phần mềm quản lý bán hàng Quản lý dự án và quản lý công việc Sản phẩm & Giải pháp HTECH Website hỗ trợ mọi thiết bị di động

 

Lịch sử và truyền thống của Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Tĩnh

Công tác kế hoạch hoá phát triển kinh tế - xã hội được Đảng và Chính phủ quan tâm từ những ngày đầu Cách mạng thành công. Trong không khí hào hùng sôi sục khí thế Cách mạng, ngày 2/9/1945 Chủ tịch Hồ Chí Minh độc bản tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hoà, nhà nước Công - Nông đầu tiên ở Đông Nam á. Ngày 31/12/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt Chính phủ ký sắc lệnh số 78/ SL thành lập Uỷ ban nghiên cứu kế hoạch kiến thiết quốc gia về các ngành kinh tế, tài chính, xã hội và văn hoá. Uỷ ban gồm các uỷ viên và tất cả các Bộ trưởng, Thứ trưởng và các Tiểu ban chuyên môn đặt dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Chính phủ.

Ngày 14/5/1950 Chủ tịch nước Việt Nam dân chủ cộng hoà ký sắc lệnh số 68/SL thành lập Ban kinh tế Chính phủ (thay cho Uỷ ban nghiên cứu kế hoạch kiến thiết). Ban kinh tế Chính phủ có nhiệm vụ nghiên cứu soạn thảo và trình Chính phủ những đề án về chính sách, chương trình, kế hoạch kinh tế và những vấn đề quan trọng khác.

Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp thắng lợi bằng chiến thắng lịch sử Điện Biên phủ năm 1954 Miền Bắc được hoàn toàn giải phóng, Miền Nam tạm thời bị chia cắt nằm dưới sự kiểm soát của Mỹ Nguỵ. Cuộc kháng chiến của nhân dân ta bước vào một thời kỳ mới là xây dựng cơ sở vật chất của Chủ nghĩa xã hội ở Miền Bắc và tiếp tục đấu tranh giải phóng Miền Nam thống nhất Tổ quốc.

Để đáp ứng nhiệm vụ chiến lược kinh tế lâu dài, ngày 8/10/1955 Hội đồng chính phủ nước Việt Nam dân chủ cộng hoà họp quyết định thành lập Uỷ ban Kế hoạch quốc gia  thay cho Ban Kinh tế Chính phủ). Ngày 14/10/1955 Thủ tướng Chính phủ ra Thông tư số 603/TTg quyết định thành lập Uỷ ban kế hoạch quốc gia.

Thông tư nêu rõ “Trong chế độ kinh tế dân chủ nhân dân của chúng ta ở Miền Bắc việc khôi phục và phát triển kinh tế - văn hoá phải được dần dần kế hoạch hoá. Uỷ ban kế hoạch Quốc gia sẽ thực hiện từng bước công việc kế hoạch hoá đó”.

Từ đó hệ thống kế hoạch từ Trung ương đến địa phương được thành lập bao gồm Uỷ ban kế hoạch Quốc gia, các bộ phận kế hoạch của các bộ và cơ quan ngang bộ ở Trung ương và Ban kế hoạch khu, tỉnh, huyện và tương đương nằm trong Uỷ ban hành chính địa phương các cấp là xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế văn hoá, đồng thời tiến hành công tác thống kê, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch hàng năm.

Ban kế hoạch tỉnh Hà Tĩnh lúc này, bộ máy được biên chế 07 cán bộ nhân viên lập thành một bộ phận chuyên môn, nghiệp vụ nằm trong Uỷ ban hành chính tỉnh do đồng chí Chủ tịch tỉnh trực tiếp phụ trách. Nhiệm vụ của Ban kinh tế kế hoạch tỉnh lúc bấy giờ chủ yếu cùng với các ban, ngành và các huyện, thị xã tổng hợp kế hoạch hàng năm, chuẩn bị tài liệu, số liệu kinh tế, xã hội cho các kỳ họp Tỉnh uỷ, Uỷ ban hành chính tỉnh và HĐND tỉnh. Đồng thời giúp Uỷ ban hành chính tỉnh giải quyết những công việc hàng này như chỉ đạo thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội.

Ngày 09/10/1961, Hội đồng Chính phủ ra Nghị định số 159/CP quy định nhiệm vụ, quyền hạn tổ chức bộ máy Uỷ ban kế hoạch Nhà nước. Đây là Nghị định mang tính pháp quy của Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hoà quy định rõ nhiệm vụ quyền hạn của cơ quan Kế hoạch Trung ương cho đến địa phương.

Nghị định nêu rõ “Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước là cơ quan của Hội đồng Chính phủ có trách nhiệm xây dựng kế hoạch hàng năm, 5 năm và kế hoạch dài hạn về phát triển kinh tế, văn hoá quốc dân theo đường lối chính sách của Đảng và Chính phủ. Uỷ ban kế hoạch Nhà nước có trách nhiệm quản lý công tác xây dựng cơ bản đúng theo đường lối chính sách của Đảng. Nhằm rút ngắn thời gian xây dựng đảm bảo chất lượng công trình và giá thành hợp lý”.

Cùng với thời gian qua các thời kỳ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, Chính phủ đã có hàng loạt các Nghị định quy định, bổ sung chức năng, nhiệm vụ cho Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước như số 47/CP; số 209/CP...

Nhiệm vụ và quyền hạn của Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước từ Trung ương đến địa phương lúc đó là:
 1. Xây dựng kế hoạch hàng năm và dài hạn về phát triển nền kinh tế quốc dân.
 2. Kiểm tra việc chấp hành thực hiện kế hoạch của các cơ quan Nhà nước, rút ra những nhận xét, kiến nghị lên cấp trên.
 3. Ban hành phương pháp xây dựng kế hoạch, trình tự lập kế hoạch, hệ thống biểu mẫu và chỉ tiêu kế hoạch hàng năm, phê chuẩn ban hành những thể lệ quy tắc có liên quan đến công tác kế hoạch và công tác xây dựng cơ bản.
 4. Các vấn đề hợp tác kinh tế với các nước XHCN anh em, hợp tác kinh tế với các nước khác.
 5. Lập kế hoạch động viên trong trường hợp cần thiết của thời chiến.
 6. Quản lý công tác XDCB của Nhà nước.
 7. Chỉ đạo nghiệp vụ đối với các tổ chức làm công tác kế hoạch, công tác xây dựng cơ bản.
 8. Tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch tháng, quý và hàng năm lên cấp trên.
 9. Bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác kế hoạch và quản lý XDCB; quản lý tổ chức cán bộ, biên chế lao động tiền lương, tài sản vật tư, tài vụ của Uỷ ban kế hoạch Nhà nước theo chế độ đã được quy định và trong quá trình thực hiện Chính phủ đã có những quyết định bổ sung, sửa đổi bộ máy Kế hoạch Nhà nước để phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Lúc này đội ngũ cán bộ Uỷ ban Kế hoạch tỉnh Hà Tĩnh củng được tăng cường nhiều hơn và tách ra khỏi Uỷ ban hành chính tỉnh, có trụ sở làm việc riêng. Bộ máy thành lập gồm các phòng chuyên môn nghiệp vụ do đồng chí Chủ tịch tỉnh phụ trách và cơ cấu một đồng chí Tỉnh uỷ, uỷ viên Uỷ ban hành chính tỉnh làm Phó chủ nhiệm thường trực. 

Bước sang những năm của thập kỷ 70, cơ cấu tổ chức bộ máy có sửa đổi do sự phát triển và trưởng thành của công tác kế hoạch nói chung và kế hoạch tỉnh nói riêng. Tầm quan trọng đó như Bác Hồ thường nói: “ Công tác kế hoạch là cương lĩnh thứ 02 của Đảng”. Trong bộ máy lãnh đạo của Tỉnh cơ cấu 01 đồng chí Phó Chủ tịch Uỷ ban hành chính tỉnh phụ trách kinh tế trực tiếp làm chủ nghiệm Uỷ ban kế hoạch.

Tuy số lượng cán bộ còn ít, trình độ chuyên môn đào tạo còn hạn chế. Năm 1965 chỉ có 05 đồng chí cán bộ có trình độ Đại học mới ra trường đến năm 1971 tăng 03 đồng chí. Trong điều kiện khó khăn, vất vả của hoàn cảnh thời chiến song các đồng chí đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trong những năm chiến tranh ác liệt Uỷ ban kế hoạch tỉnh đã thực sự tham mưu cho Tỉnh uỷ và Uỷ ban hành chính tỉnh xây dựng kế hoạch kinh tế thời chiến phục vụ tốt các kỳ Đại hội Đảng gắn việc phát triển kinh tế - xã hội với công tác an ninh quốc phòng góp phần tích cực vào việc thực hiện 02 nhiệm vụ chiến lược.

Ngày 30/4/1975 miền Nam hoàn toàn giải phóng, đất nước được thống nhất, non sông thu về một mối. Cộng hoà xã hội Chủ nghĩa Việt Nam có vị trí xứng đáng trên trường quốc tế, lúc này nhiệm vụ cấp bách là tổ chức lại nền sản xuất, phân bố lại lao động trong cả nước. Trong điều kiện thực trạng nền kinh tế sản xuất nhỏ, phân tán, lạc hậu lại bị chiến tranh tàn phá. Để đạt được mục tiêu trên, Chính phủ chủ trương sáp nhập một số tỉnh có truyền thống về mọi phương diện. Từ đó, tỉnh Nghệ Tĩnh được thành lập trên cơ sở 02 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh hợp nhất lại.

Uỷ ban Kế hoạch tỉnh Nghệ Tĩnh ra đời trong điều kiện của một tỉnh đất rộng, người đông, tiềm năng dồi dào nhưng chưa có điều kiện khai thác, xuất phát điểm rất thấp. Với thực trạng trên tập thể cán bộ công nhân viên đã cùng nhau khắc phục những khó khăn, thiếu thốn để hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao, đáp ứng yêu cầu của lãnh đạo Tỉnh uỷ, HĐND và UBND tỉnh. Đã từng bước điều chỉnh và sửa đổi cơ chế hành chính bao cấp sang hạch toán kinh doanh. Phát huy dân chủ trong công tác kế hoạch, lấy yêu cầu của cơ sở để xây dựng kế hoạch. Sửa đổi một số khâu trong quản lý kế hoạch, sản xuất công nghiệp, khoán quản mới trong nông nghiệp và kế hoạch hợp đồng hai chiều trong lưu thông, phân phối...Quản lý vật tư, từng bước cải tiến cơ chế tổ chức như thành lập Công ty cấp 3 ở các huyện, thị xã để phát huy quyền tự chủ của cơ sở.

Nhiệm vụ kế hoạch của những năm 80 là tập trung chỉ đạo vào những mũi then chốt như lương thực, thực phẩm, hàng tiêu dùng, hàng xuất khẩu. Từ kế hoạch sản xuất lưu thông đến kế hoạch của các yếu tố đảm bảo...

Sau Đại hội 05 của BCH Trung ương Đảng, vận dụng Nghị quyết Đại hội vào xây dựng các phương án phát triển kinh tế 1981-1985, trong đó có những phương án sản xuất hàng tiêu dùng và xuất khẩu, phương án quy hoạch tổng thể cấp huyện và tỉnh...

Đến năm 1987 là thời kỳ chuyển tiếp từng bước thay thế hệ thống cơ chế quản lý cũ bằng cơ chế quản lý mới. Dần dần xoá bỏ thể chế kế hoạch hoá tập trung hình thành nền kinh tế thị trường có sự quản lý của Nhà nước bằng Pháp luật, bằng kế hoạch và bằng các chính sách khác. Tuy rằng mô hình kế hoạch hoá mới “ Kế hoạch hoá hướng dẫn gắn với vận dụng nguyên tắc thị trường”  còn chưa được hoàn thiện nhưng đã bắt đầu phát huy được tính đúng đắn trong sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội.

Tháng 9 năm 1991, tỉnh Hà Tĩnh được tái thiết lập Uỷ ban Kế hoạch Hà Tĩnh thực hiện nhiệm vụ chính trị trong điều kiện của một tỉnh mới chia tách. Nền kinh tế mất cân đối lớn lại phải đương đầu với nhiều khó khăn, thiếu thốn. Đời sống cán bộ công nhân viên gặp nhiều khó khăn về nơi ăn, chốn ở và làm việc. Dưới sự lãnh đạo của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh, cùng với sự chỉ đạo của Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước. Cơ quan Uỷ ban Kế hoạch tỉnh đã sớm khắc phục khó khăn thiếu thốn, ổn định công tác để tham mưu cho Tỉnh uỷ, HĐND, UBND rà soát lại kế hoạch quý IV của năm 1991, chuẩn bị khẩn trương kế hoạch năm 1992 và nội dung cho Đại hội Tỉnh Đảng bộ khoá 13. Công tác kế hoạch lúc này chủ yếu là dự báo, định hướng và hoạch định các chương trình phát triển kinh tế - xã hội để làm cơ sở xây dựng hệ thống dự án chuẩn bị đầu tư và tham gia xây dựng các chính sách kinh tế - xã hội. Uỷ ban Kế hoạch tỉnh phối hợp với các ngành, các huyện, thị xã tranh thủ sự giúp đỡ của Trung ương xây dựng tốt kế hoạch hàng năm và làm tròn trách nhiệm vai trò Thường trực của Ban chỉ đạo thực hiện Nghị định 388/CP. Ban đổi mới doanh nghiệp, Ban thực hiện chương trình 327, 773 của Chính phủ, thành viên Hội đồng thẩm định dự án chuẩn bị đầu tư , cung cấp số liệu, tài liệư và báo cáo kịp thời các kỳ họp Tỉnh uỷ, HĐND và UBND tỉnh. Phối hợp với Viện chiến lược của Bộ Kế hoạch và Đầu tư  cùng các ngành, huyện, thị xã trong tỉnh khảo sát, đánh giá, hoàn thành báo cáo quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội từ năm 2000 đến 2010. Tham mưu giúp UBND tỉnh chỉ đạo một số công việc như: Quản lý đầu tư xây dựng cơ bản, tham gia nghiên cứu, rà soát sắp xếp lại hệ thống các doanh nghiệp Nhà nước trong tỉnh. Phương hướng chủ yếu của Kế hoạch 5 năm 1991-1995 là đổi mới toàn diện hệ thống quản lý, kế hoạch 5 năm 1995- 2000, trọng tâm giải phóng sức dân, mở rộng khoán quản hộ gia đình trong nông nghiệp, sắp xếp nâng cao hiệu quả kinh tế quốc doanh. Khuyến khích phát triển kinh tế Hợp tác xã, kinh tế hộ gia đình, kinh tế tư nhân, tăng cường phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn, đô thị, phúc lợi công cộng. Thực tế đã chứng minh đúng đắn công tác kế hoạch hoá trong công cuộc đổi mới và phát triển nền kinh tế nước nhà.

Tháng 11 năm 1994, được Uỷ ban nhân dân tỉnh giao thêm nhiệm vụ Đăng ký kinh doanh và quản lý doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh thuộc Trọng tài kinh tế chuyển sang. Tháng 6 năm 1996 được UBND tỉnh giao thêm nhiệm vụ Kinh tế đối ngoại từ Ban kinh tế đối ngoại tỉnh chuyển về và đổi tên Uỷ ban Kế hoạch tỉnh thành Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh.

Tháng 3 năm 1998, được UBND tỉnh giao thêm nhiệm vụ xây dựng và phát triển thực hiện dự án Phát triển nông thôn tỉnh (IFAD).

Tháng 8 năm 2001, được UBND tỉnh giao thêm nhiệm vụ xây dựng và triển khai dự án “ Hạ tầng cơ sở nông thôn dựa vào cộng đồng Hà Tĩnh” (CBRIP), “ Dự án quy hoạch phát triển vùng Hà Tĩnh” (GTZ).

Tháng 8 năm 2003, được UBND tỉnh giao thêm nhiệm vụ xây dựng và triển khai thực hiện dự án “ Xoá đói, giảm nghèo đa mục tiêu huyện Vũ Quang và vùng phụ cận” (MPRP).

Tháng 6 năm 2007, được UBND tỉnh chuyển giao Trung tâm xúc tiến đầu tư tỉnh về trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Tháng 11 năm 2007, được UBND tỉnh chuyển giao Ban đổi mới doanh nghiệp trực thuộc Sở Nội vụ về trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Tóm lại: Quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị từ ngày thành lập cho đến nay, ngành Kế hoạch từ Trung ương đến địa phương được thể hiện qua các thời kỳ như sau:

1. Thời kỳ 1955-1960: Là thời kỳ xây dựng kế hoạch khôi phục kinh tế sau chiến tranh (1955-1957) và kế hoạch cải tạo và phát triển kinh tế Miền Bắc (1958 - 1960).

2. Thời kỳ 1961-1965: Là thời kỳ thực hiện kế hoạch năm năm lần thứ nhất, nội dung cơ bản là thực hiện công nghiệp hoá ở Miền Bắc, ưu tiên phát triển công nghiệp nặng, xây dựng một số khu công nghiệp nhà máy quy mô lớn, lấy cơ chế quản lý tập trung, bằng những chỉ tiêu pháp lệnh làm công cụ điều hành nền kinh tế.

3. Thời kỳ 1966-1975: Là thời kỳ Kế hoạch thời chiến tuyển quân, hậu cần cung ứng nhân tài, vật lực cho tiền tuyến Miền Nam. Khẩu hiệu “ Miền Nam gọi Miền Bắc sẳn sàng”, lập kế hoạch phục vụ chiến đấu như cầu đường, hầm hố, kho tàng, kế hoạch sơ tán, phân tán các cơ sở kinh tế, trường học, bệnh viện, thiết bị máy móc, khoa học kỷ thuật về nơi an toàn. Trong kế hoạch chú trọng phát triển công nghiệp, địa phương sản xuất hàng tiêu dùng.v.v...Hình thức chủ yếu là kế hoạch ngắn hạn năm, quý và vào những lúc cao điểm của chiến tranh lại phải thực hiện kế hoạch tháng để điều hành sự hoạt động kinh tế, đặc biệt là trong lĩnh vực giao thông vận tải tuyển quân, hậu cần lương thực, súng đạn,v.v. và kế hoạch tranh thủ viện trợ giúp đỡ của các nước bạn trong phe XHCN lúc bấy giờ, nhằm nghiên cứu, chuẩn bị những dự án khả thi để chiến tranh kết thúc có thể triển khai đầu tư xây dựng.

4. Thời kỳ 1976-1980: Là thời kỳ thực hiện kế hoạch 05 năm lần thứ hai, đó là kế hoạch tái thiết kinh tế sau chiến tranh. Dưới sự chỉ đạo, lãnh đạo của Đảng và Chính phủ, các cơ quan kế hoạch từ Trung ương đến địa phương khẩn trương đánh giá, khảo sát tình hình kinh tế - xã hội đất nước để chuẩn bị những dự án đầu tư phát triển với hai mục tiêu cơ bản là: “Xây dựng đất nước về cơ sở vật chất kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội, bước đầu hình thành”, “Cơ cấu kinh tế mới trong cả nước”, “ Cơ cấu công - nông nghiệp” và cải thiện một bước về đời sống vật chất, văn hoá nhân dân.

5. Thời kỳ 1981-1985: Là thời kỳ thực hiện kế hoạch 05 năm lần thứ ba, đó là kế hoạch đáp ứng nhu cầu thiết yếu nhất nhằm ổn định đời sống cho nhân dân. Tiếp tục xây dựng cơ sở vật chất của chủ nghĩa xã hội, nhằm thúc đẩy sản xuất nông nghiệp, hàng tiêu dùng và xuất khẩu hoàn thành công cuộc cải tạo xã hội chủ nghĩa ở Miền Nam, tiếp tục hoàn thiện quan hệ sản xuất ở Miền Bắc; đáp ứng các nhu cầu của công cuộc phòng thủ đất nước, củng cố quốc phòng, giữ vững an ninh, trật tự xã hội.

6. Thời kỳ 1986-1990: Là thời kỳ thực hiện kế hoạch 05 năm lần thứ tư, nhằm ổn định và cải thiện một bước đời sống của nhân dân, đồng bộ hoá sản xuất và tăng cường một bước cơ sở vật chất kỹ thuật, xây dựng, củng cố quan hệ sản xuất mới XHCN; Sử dụng tốt các thành phần kinh tế, hình thành cơ chế quản lý mới đảm bảo yêu cầu củng cố quốc phòng an ninh chính trị trong tình hình mới, chuyển đổi từ nền kinh tế đơn sang nền kinh tế nhiều thành phần. Chuyển từ nền kinh tế nặng tự cung tự cấp sang nền kinh tế mở cửa với các nước bên ngoài.

7. Thời kỳ 1991-1995: Là thời kỳ là thời kỳ thực hiện kế hoạch 05 năm lần thứ năm, với mục tiêu đề ra là ổn định tình hình kinh tế xã hội, chính trị, sớm thoát ra khỏi tình trạng khủng hoảng và lạm phát. Nhiệm vụ cụ thể là làm ổn định nền kinh tế có tốc độ tăng trưởng nhất định. Tiếp tục xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật, đầu tư chiều sâu hiện đại hoá các cơ sở kinh tế, nhất là sản xuất hàng xuất khẩu. Tiếp tục đổi mới đồng bộ cơ chế quản lý Nhà nước và cơ chế sản xuất kinh doanh, chuyển hoàn toàn sang nền kinh tế thị trường có sự quản lý của Nhà nước.

8. Thời kỳ 1996-2000: Là thời kỳ thực hiện kế hoạch 05 năm lần thứ sáu, mục tiêu tổng quát của kế hoạch 05 năm lần thứ 6 là khai thác, sử dụng tốt các nguồn lực để đạt tốc độ tăng trưởng cao hơn; kết hợp giữa tăng trưởng kinh tế với giải quyết những vấn đề bức xúc về mặt xã hội, chuẩn bị giai đoạn phát triển cao hơn vào đầu thế kỷ 21.

9. Thời kỳ 2001- 2005: Là thời kỳ thực hiện kế hoạch 05 năm lần thứ bảy, mục tiêu là đẩy nhanh tiến độ công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước, làm cho dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ văn minh.v.v..

Cùng với sự trưởng thành của ngành Kế hoạch trong toàn quốc, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh Uỷ, HĐND, UBND tỉnh và sự chỉ đạo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư nghành Kế hoạch Hà Tĩnh đã và đang vươn lên để tham mưu cho tỉnh nhà trên tất cả các lĩnh vực, tạo ra những độ phá mới trong huy động các nguồn lực... nhằm không ngừng phục vụ xuất sắc nhiệm vụ chính trị do Tỉnh uỷ đề ra, phấn đấu đưa tỉnh nhà nỗi bật lên như Bác Hồ đã hằng căn dặn.

Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Tĩnh đã vinh dự được Chủ tịch nước tặng Huân chương lao động hạng nhì cho tập thể và Huân chương lao động hạng ba cho 01 đồng chí. Năm 2006 - 2007: Hai đồng chí của Sở được Thủ Tướng Chính phủ tặng bằng khen; Hai đồng chí được Chủ tịch nước tặng Huân chương lao động hạng ba.

Đảng bộ năm nào cũng đạt Đảng bộ trong sạch vững mạnh, tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên đạt vững mạnh. Phòng kế hoạch các ngành và các huyện, thị xã, thành phố đều đạt cá nhân lao động tiên tiến và tập thể lao động giỏi.

Giờ đây chúng ta có quyền tự hào rằng qua các thời kỳ đội ngũ làm kế hoạch đã phát triển, đã trưởng thành về chất lượng và số lượng, đảm đương tốt nhiệm vụ được giao, hàng trăm cán bộ từ các phòng kế hoạch ở cấp huyện, thị xã, thành phố, của các ngành đã trở thành những cán bộ lãnh đạo chủ trì ở các huyện, thị xã, thành phố và các Sở, Ngành. Có hàng chục cán bộ ở cơ quan kế hoạch cấp tỉnh qua các thời kỳ đã trở thành những đồng chí cán bộ cao cấp giữ những cương vị trọng trách của bộ máy Đảng và chính quyền tỉnh như các đồng chí: Nguyễn Tiến Chương, Trần Quang Đạt, Nguyễn Kỳ Cẩm, Trần Quốc Thại, Lê Thể...Chúng ta xin trân trọng cảm ơn các lớp cán bộ kế hoạch lão thành đã nêu những tấm gương sáng cho các lớp cán bộ kế tiếp học tập nhằm phát huy hơn nữa truyền thống của ngành và làm tròn chức trách nhiệm vụ Đảng và Nhà nước giao phó.

Nhìn lại chặng đường đã qua và nghĩ đến chặng đường sắp tới chúng ta càng thấy trách nhiệm thật nặng nề trong việc tham mưu cho Đảng, chính quyền cấp tỉnh hoạch định kế hoạch phát triển kinh tế xã hội. Ngành Kế hoạch của chúng ta đang đứng trước những thử thách lớn lao mà chúng ta cần phải phấn đấu để vượt qua, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Liên kết khác
Bản quyền © 2017 Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Tĩnh
Designed by