CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ SỐ HTECH VIỆT NAM Thiết kế website Thiết kế phần mềm Phần mềm quản lý bán hàng Quản lý dự án và quản lý công việc Sản phẩm & Giải pháp HTECH Website hỗ trợ mọi thiết bị di động

 

Chương trình tập huấn, văn bản hướng dẫn

Căn cứ Chỉ thị số 22/CT-TTg ngày 05 tháng 8 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 và Kết...

Thực hiện Văn bản số 8836/BKHĐT-TH ngày 24/10/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc dự kiến phân bổ kế hoạch đầu tư trung hạn vốn NSNN giai đoạn...

Thực hiện Nghị quyết số 97/NQ-CP ngày 04/11/2016 của Chính phủ về phiên họp thường kỳ tháng 10/2016; để kịp xây dựng Chương trình của UBND tỉnh triển...

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 30 tháng 4 năm 2015 về tăng cường các biện pháp xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản...

Để phục vụ cho việc triển khai lập, thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư và quyết định đầu tư các chương trình, dự án đầu tư công, Bộ Kế hoạch và...

Thực hiện Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 05 tháng 8 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về lập kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020, Bộ Kế hoạch...

Căn cứ Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 05 tháng 8 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ và Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị toàn quốc ngành Kế hoạch...

Tham vấn xây dựng thông tư hướng dẫn lập kế hoạch đầu tư cấp xã

Là chủ đề hội thảo do Quỹ Quốc tế về Phát triển nông nghiệp (IFAD) và Bộ KH&ĐT phối hợp tổ chức nhằm thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia về...

Lập kế hoạch phát triển KT-XH cấp huyện, xã phải đồng bộ, khoa học

Chiều 28/7, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn cùng với lãnh đạo Sở KH&ĐT Hà Tĩnh cùng chủ trì hội nghị tổng kết công tác lập kế hoạch phát triển...

Thực hiện Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 02/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ; Văn bản số 2608/UBND-TH ngày 14/6/2016 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc xây...

Liên kết khác
Bản quyền © 2017 Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Tĩnh
Designed by