CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ SỐ HTECH VIỆT NAM Thiết kế website Thiết kế phần mềm Phần mềm quản lý bán hàng Quản lý dự án và quản lý công việc Sản phẩm & Giải pháp HTECH Website hỗ trợ mọi thiết bị di động

 

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Tĩnh

Quyết định số 49/2017/QĐ-UBND ngày 06 tháng 11 năm 2017 của UBND tỉnh ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Tĩnh.

.....

Download

/ckfinder/userfiles/files/Qd492017.pdf

Liên kết khác
Bản quyền © 2017 Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Tĩnh
Designed by